SAMURAI MAGAZIN 12 2011

11-1-2 13-1 14-1

ЯМАБУШИ КОБУДО ЛЕТЕН ЛАГЕР – РОДОПИТЕ 2011

Очакването на бъдещето, е нещо което има особена стойност.
И най – вече се когато знаеш че ще бъдеш някъде с приятели.
Премерваш риска, и се впускаш в приключението. Приключение наречено ЯМАБУШИ.
Родопите са наистина една красива и не толкова добре достъпна планина, но всичко надмина нашите очаквания още с изкачването и с автомобилите. Криволичещите пътища не даваха възможност да развием скорост, но ни даваше възможност да видим една божествена красота сътворена от майката природа. Паркирахме колите (силно казано), до където можеха да минат и след това продължехме пеш към мястото където щяхме да устроим нашия лагер. Селцето беше хем замряло, хем някак си живо. Къщите които бяха празни като че ли ни приканваха и ни се радваха че сме дошли да ги видим. Преминахме през поляните и китите мостчета и най – накрая стигнахме до двора на къщата….. Двор, който изглеждаше празен, очакващ само нас. Разпределихме мястото за палатките и се заловихме да организираме лагера. След около 40 минути всичко си беше на мястото и дворът сякаш светна, като че ли ни очакваше от много време насам. Разделихме продуктите, приготвихме вечерята след което се разприказвахме на дълго и широко за всичко което ни предстоеше…… Бяхме погълнати от тишината на планината…. поточето като че ли ни се радваше….. Вятъра….. шепнеше и обявяваше вестта за гражданчетата дошли тук….. А звездите….. звездите бяха невероятни – само там могат да се види това прекрасно Небесно Царство на безбройните Звезди и планети…. Легнахме да спим доста късно, но песента на природата ни приспа много бързо. Станахме много рано – пълни със сили и очакване. Кросчето до разклона ни дойде добре. За около час и половина непрекъснато движение бяхме обратно в лагера. Студената вода за добро утро, дишането на чистия въздух си оказаха влиянието – бяхме готови вече за деня. Следваше тренировка КОБУДО. Нови неща, нова система за нас, завладяваха съзнанието ни. Физическата подготовка, ни караше да се чувстваме изцедени, но все пак знаехме, че всичко си има някакъв смисъл…. Закуска и лекции. Лекции от всякакво естество – Енергии, Чакри, Меридиани, Медитация, КАППО, Първа помощ, Възли, Мудри, Принципи на оцеляване в гористи местности – интересни и полезни неща. Следваше обяда а после в гората за дърва. Това си беше необходимо за приготвянето на храната. Не можехме да разчитаме много нито на електричеството нито на газовите бутилки. Просто си набавяхме дървата сами – паднали и изсъхнали дървета, които ги нарязвахме и носихме до лагера. Следваше пак лекция, но този път съчетана с много практика на това, което сме учили сутринта. Очакваше ни следващата тренировка отново КОБУДО. По някога я замествахме с джу – джуцу, но тези случаи бяха рядкост. След това вечеря и …. медитация около огъня за около час. Момента в който оставаш сам със себе си, и премисляш деня си, дори и живота си и очакваш всичко да се повтори другия ден и да бъде по – интересно …. и така цели 10 дена, без да ги усетим. Промяната в графика бяха и двата похода високо в планината, къде всичко се виждаше като на длан. Най – красивата част на Родопите. Но дори и там научавахме много за видовете растителност, за отровните и ядливите растения и плодове, за начините на придвижване в планината. А на върха – пак се връщахме към нашите лекции. Когато си там, и погледнеш всичко в крака си се чувстваш толкова нищожен пред природата нищо че си на върха на хранителната верига…. Осъзнаваш, колко много може да ти даде един такъв досег до природата, нещо което си усещал подсъзнателно, но сега го изпитваш на гърба си и усещането е съвсем друго. Наистина осъзнаваш много неща за себе си.
Едно красиво преживяване, една красива Планина, заедно с много сериозни и всеотдайни приятели.
Изживяване, което не може да се опише – а трябва да се усети, колкото и банално да е това. Банално но истина.

„Хареса ми атмосферата, мястото, природата, изпълнена с енергия, която е повече от прекрасна, разнообразните тренировки и почивките между тях. Харесват ми и хората до мен с които споделям тези хубави моменти, за което съм и много благодарна. И ще дойда ПАК – ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!“ Моника

„Отлична, уникална локация, изпълнена с тишина и симфония на Природата, балансирана програма на лагера, непосредствен контакт с Природата от която се учи много, сблъскване със собствени бариери, страхове и тяхното превъзмогване, много смях и приятни емоции.“ Синиша

„Тръгвам си с напълно позитивни впечатления от лагера. Не мисля, че трябва да има нещо повече или че нещо не е достигало. Ямабуши си е нещо особено и е вече част от моето мислене.“ Георги

„Натоварваш физически но разпускащ психически беше този лагер. Отлично настроение, много смях. Лекциите ме грабваха и ме караха да осъзная много неща за себе си.“ Иван

„Кобудо е нещо ново за мен. А и мястото на лагера, хората около мен ме караха да се чувствам удовлетворен. Целия лагер бе едно истинско преживяване за мен и аз ще се радвам много да идвам на всеки лагер тук.“ Иван Асен
„Едно истинско изживяване, което ми показа колко много имам да уча за живота. Родопите – това е една сбъдната мечта за мен, която смятам да превърна в традиция.“ Вели

„Откъснати от цивилизацията в сърцето на балкана, без технологиите, без които иначе не можем, се отдадохме на чистия въздух, тренировките на поляната, красивия пейзаж, обучението.“ Илхан

„Радвам се, че заедно изкарахме тези десет дни. Заедно отворихме душите и сърцата си, за да можем да усетим пулса на Природата – Пулс от който сме дошли и където ще се върнем след време. Благодаря ви за доверието и че бяхте с мен, точно на това толкова важно за мен място. Най красивата и най – уникалната част от Родопите“ Камен

Най – лошото на този лагер беше, че и той свърши и трябваше да се приберем към цивилизацията. Но сигурен съм – не същите. Променени повече или по – малко, но все пак променени. Може би малко – по добри и по – спокойни хора.
А Родопите са вече една неразделна част от нас.
YAMABUSHI KOBUDO SUMMER CAMP 2011 – RODOPI

The expectation of future is a thing with special value.
Especially when you know, you’re going somewhere with friends. You calculate the risk and embark on an adventure. The adventure is called YAMABUSHI.
The Rhodope Mountains are truly a beautiful and not so negotiable mountain but it surpassed our expectations together with ascending and the cars. The winding roads didn’t allow us to drive fast, but gave us the chance to see this divine beauty created by Mother Nature. We parked the cars (strong words) to where it was possible to drive and after we continued by walk the place where we pitched our camp. The small village was both declined and somehow lives. The houses, which were empty, as if they were talking to us and were happy for our visit. We crossed the glades and pretty bridges and after all we reached the courtyard of the house… The courtyard seemed empty, expecting only us. We allocated the place for tents and took up organizing the camp. Around 40 minutes later everything found its own place and the courtyard was lighten up, as if it was inspecting us a long time. We divided the goods, prepared the dinner after that we started to talk along everything which was coming… We were preoccupied with silence of the mountain… the streamlet was as if pleased with us… The wind … was whispering and announcing citizens’ visit… And the stars… The stars were amazing – this beautifully Sky Kingdom of countless Stars and Planets can be seen only there… We went to bed quite late. We got up early – full of power and expectation. The long distance race to the road fork came well for us. Hour and a half in continuous motion and we were back to the camp. Cold water for good morning and fresh air exercised their influence on us – we were ready for the day. The following thing was KOBUDO training. New things, new system for us obsessed our minds. Physical training drove us feeling as squeezed, but yet we knew that everything has it sense… Breakfast and lectures. Lectures of all types – Energies, Chakras, Meridians, Meditation, KAPPO, First aid, Knots, Mudras, Surviving in woodlands – interesting and useful things. The following was lunch and after it – going to the forest for firewood. This was necessary for preparing the food. We couldn’t rely on neither electricity nor yet on gas-bottles. We just provided woods on our own – fallen and dried up trees – we cut them and bring them to the camp. The lecture was following again but this time combined with much practice of that, we had learnt in the morning. Next training was KOBUDO one more time. Sometimes we replaced it with ju-jutsu but this was rarity. After that – we had dinner and … a meditation around the fireplace for about an hour. The moment that you stay by your own and think over on the past day, even your own life and you’re expecting everything to repeat on the other day, and even to be more interesting…and so whole 10 days, we were hardly aware of how the days passed. The change in the schedule was the two excursions high in the mountain, where everything is plain to see. This is the most beautiful part of Rhodope Mountains. But even there we learnt much for plant species, for poisonous and edible plants and fruits, for the shifts in mountain. And on the top we went back to our lectures. When you’re there and when you see how everything is at your feet, you feel so insignificant before the Nature, it doesn’t matter that you’re at the top of food chain… You realize how much can give it to you such contact with the Nature, something that you feel in your subconscious, but now you can feel it in your own, but now the feeling is different. And you can realize many things about yourself.
A beautiful experience, a beautiful Mountain, together with true and dedicated friends.
An experience which can’t be described but has to be felt. As it is so ordinary said. Ordinary but true.

“I liked the atmosphere, the place, Nature full of energy, which is more than magnificent, varied trainings and breaks between them. I like the people around me, with them I can share these beautiful moments, and I am very thankful. And I will come back AGAIN – IT IS OBLIGATORY!” Monica

“Excellent, unique location, full with silence and symphony of Nature, balanced camp program, direct contact with Nature, from which you can learn many things; collision with your own barriers, fears and surmount with them, much fun and positive emotions.” Sinisha

“I’m leaving with total positive impressions from the camp. I don’t think that there has to be something more or we did have a lack of something. Yamabushi is something special and is already a part of my thinking.” Georgi

“Physical overtaxing, but mental relaxing was this camp. Excellent mood, much fun. Lectures preoccupied me and they drove me to realize many things about myself.” Ivan

“Kobudo is something new for me. The place and the people around me drove me to feel satisfied. The whole camp was a real experience for me and will be very happy to come to each camp here.” Ivan – Asen

“A real experience, which showed me how much I have to learn about life. The Rhodope Mountains – this a dream which came true to me and I intend to turn this into tradition.” Veli

“Remote from real life, in the heart of the Bolkan, without the technologies we have used to we gave in to the fresh air, trainings on the glade, picturesque view and training.” Ilhan

“I am very happy that we were together these ten days. Together we opened our souls and hearts to feel the rhythm of Nature – Rhythm from where we came and where we will return after a time. Thank you for the faith and that you were with me, exactly on this so important to me place. The most beautiful and unique part of Rhodope Mountains.” Kamen

The worst thing about this camp was that it ended and we had went back to civilization. But I am sure – not the same. More or less changed, but changed. May be even we are better and calmer.
And Rhodope Mountains are already an integral part of us.

Публикувано в Uncategorized. Постоянна връзка.